Kwi 15

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018?

Celem ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r., zmieniającej ustawę o KRS i niektóre inne ustawy i rewolucjonizującej sposób składania sprawozdań finansowych do KRS, jest upowszechnienie korzystania z systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. System ten od 2020 roku będzie w zasadzie jedynym sposobem na składanie jakichkolwiek wniosków do KRS, toteż spółki, stowarzyszenia i fundacje muszą powoli zacząć z niego korzystać.

Ustawodawca zaczyna przyzwyczajać podmioty do systemu, poprzez wprowadzenie obowiązku składania w ten sposób rocznych sprawozdań finansowych (od 15.03.2018r.) i sprawozdań finansowych na inny dzień bilansowy (od 01.10.2018r.) Poniżej informacja jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w przypadku sprawozdań rocznych, a jak w przypadku sprawozdań na inny dzień bilansowy.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku? Sprawozdanie finansowe roczne.

Z pośrednictwa systemu teleinformatycznego w przypadku składania rocznego sprawozdania finansowego należy korzystać od 15 marca 2018 roku. A więc jeżeli jeszcze nie złożyliście rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok, nie róbcie tego, jak w poprzednich latach, w formie papierowej, bowiem:

Zgodnie z art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018r.)
Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Dokumenty wymienione w art.69, to nie tylko roczne sprawozdanie finansowe, ale także:

 1. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, jeżeli podlegało ono badaniu
 2. odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 3. odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
 4. sprawozdanie z działalności jednostki (ten wymóg dotyczy nadal wyłącznie jednostek wymienionych w art. 45 ustawy o rachunkowości, m.in.: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe)

Kto i jak podpisuje zgłoszenie sprawozdania finansowego do systemu elektronicznego?

Zgodnie z art.19e ust.2 ustawy o KRS, zgłoszenie sprawozdania do systemu opatrzyć można:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

A może to zrobić co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako:

 1. członek organu uprawnionego do reprezentowania (czyli członek zarządu)
 2. wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej
 3. syndyk
 4. likwidator

Okres przejściowy

Do dnia 30 września 2018 roku dopuszcza się możliwość wysłania sprawozdań finansowych w formie skanu, a nie sporządzonych od razu w systemie teleinformatycznym. Sporządzamy sprawozdanie finansowe tradycyjne, podpisujemy i skanujemy, tworząc elektroniczną kopię. Tak samo przygotowujemy inne wymagane dokumenty. To jednak nie zwalnia nas z posiadania profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego, którymi należy taki skan opatrzyć przed złożeniem.

Takim podpisem może skan sprawozdania finansowego opatrzyć:

 1. członek organu uprawnionego do reprezentowania (czyli członek zarządu)
 2. wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej
 3. syndyk
 4. likwidator

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS? Sprawozdanie na inny dzień bilansowy.

Oprócz sprawozdań rocznych podmiot tworzy sprawozdania finansowe na inny dzień bilansowy i na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, co oznacza np.:

 1. dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości
 2. dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego
 3. dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
 4. dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek

a także inne dni, określone w art.12 ust.2 ustawy o rachunkowości.

W stosunku do tych sprawozdań nowelizacja, wymagająca składania ich poprzez system teleinformatyczny wejdzie w życie dopiero 1 października 2018 roku.

Udostępnianie sprawozdań finansowych

Zgodnie z art 9a ust. 1 ustawy o KRS dla każdego podmiotu zobowiązanego do składania do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych, będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Każdy będzie miał prawo do przeglądania repozytorium dokumentów finansowych, które będą udostępniane bezpłatnie poprzez ogólnodostępne sieci informatyczne.

autor: r.pr. Adrianna Kowalska