Sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze

W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników jak i pracodawców, w szczególności w zakresie:

  • opracowywania umów o pracę
  • przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności,
  • opracowywania kontraktów menedżerskich
  • tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,
  • opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
  • reprezentacji procesowej w sporach wynikłych na tle stosunków pracowniczych oraz cywilnych łączących pracowników i współpracowników z pracodawcą
  • przeprowadzania szkoleń pracowników działów kadr i płac z zakresu prawa pracy
  • prawa ubezpieczeń społecznych, m.in. przygotowywania odwołań od decyzji ZUS