Prawo spółek i prawo handlowe

Oferujemy usługę tworzenia spółek, a także obsługę prawną istniejących spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, obejmująca również ich przekształcenia i likwidację:

 • przeprowadzamy proces zakładania spółek z.o.o., akcyjnych oraz osobowych, m.in. tworzenie projektów umów wspólników/akcjonariuszy oraz reprezentację w  postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • doradzamy w zakresie funkcjonowania organów statutowych spółek, w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników, posiedzeń Zarządów i Rad Nadzorczych
 • opracowujemy regulacje wewnętrzne spółek i przedsiębiorstw, tworzymy regulaminy i procedury dotyczące podejmowania decyzji władz spółek, regulaminy organizacyjne i zarządzania
 • przeprowadzamy procedurę sprzedaży udziałów i akcji, reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy w trakcie procedury sprzedaży, prowadzimy postępowania dotyczące podziałów, fuzji i przekształceń spółek
Obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu obsługi podmiotów ekonomii społecznej, obejmujące:

 • doradztwo dotyczące zakładania fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, tworzenie statutów aktów fundacyjnych i innych dokumentów rejestrowych, przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń, przygotowywanie uchwał i wzorów dokumentów wewnętrznych,  rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • doradztwo dotyczące funkcjonowania podmiotów, działalności pożytku publicznego i  działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań merytorycznych z działalności, zmiany w statutach
 • likwidacja fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych
 • szkolenia dotyczące zakładania, likwidacji i zapewnienia zgodnej z prawem działalności podmiotów
Sprawy pracownicze

W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników jak i pracodawców, w szczególności w zakresie:

 • opracowywania umów o pracę
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności,
 • opracowywania kontraktów menedżerskich
 • tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,
 • opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
 • reprezentacji procesowej w sporach wynikłych na tle stosunków pracowniczych oraz cywilnych łączących pracowników i współpracowników z pracodawcą
 • przeprowadzania szkoleń pracowników działów kadr i płac z zakresu prawa pracy
 • prawa ubezpieczeń społecznych, m.in. przygotowywania odwołań od decyzji ZUS
Prawo spadkowe

Świadczymy następujące usługi:

 • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i na podstawie testamentu oraz o dział spadku

 • doradztwo z zakresu przyjęcia bądź odrzucenia spadku

 • doradztwo dotyczące sposobów sporządzenia testamentu oraz poświadczenia dziedziczenia

 • dochodzenie należnych zachowków

 • sprawy związane z wykonaniem zapisu i polecenia

 • doradztwo dotyczące zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza
Windykacja należności

W ramach usług związanych z windykacją należności Kancelaria:

 • uczestniczy w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności Klienta,
 • sporządza wezwania do zapłaty
 • reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, m.in. sporządza pozwy i inne  pisma procesowe, wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej, ugody
 • przeprowadza szkolenia z zakresu windykacji
Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi dotyczące stosunków cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów sprzedaży, pożyczki, dostawy, o świadczenie usług, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy
 • sporządzanie ogólnych warunków umów, regulaminów i innych
 • przygotowanie opinii dotyczących umów cywilno-prawnych, ocena potencjalnego ryzyka prawnego