Mar 9

Cele stowarzyszenia związane z obronnością. Procedura uzgodnienia z MON

Cele stowarzyszenia związane z obronnością. Procedura uzgodnienia z MON

Cele stowarzyszenia związane z obronnością

Art. 45 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach mówi Osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności, odpowiednio, z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi.

Procedura konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej

W celu uzgodnienia zakresu działalności należy wystąpić do Ministerstwa Obrony Narodowej z wnioskiem o uzgodnienie statutu w trybie art. 45 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaktualizowany statut uwzględniający działalność związaną z obronnością
  • odpis z KRS stowarzyszenia

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli odpowiedzi w przedmiocie uzgodnienia statutu, co umożliwi złożenie odpowiedniego wniosku do KRS.

Zagadnieniem spornym jest, czy w przypadku odpowiedzi odmownej przysługuje odwołanie: „Uzgodnienie – pomimo braku stosownych regulacji w prawie o stowarzyszeniach – winno być dokonane w formie prawnej decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W konsekwencji odmowa uzgodnienia również winna być dokonana w drodze decyzji, od której zainteresowanym służyłaby możliwość odwołania” – Rzetecka-Gil Agnieszka, Prawo o Stowarzyszeniach, Komentarz LEX, stan prawny: 1 stycznia 2017 r.)

Jeżeli w statucie był nieuzgodniony cel dotyczący obronności

Wszystkie cele stowarzyszenia związane z obronnością powinny zostać uzgodnione,  sankcją z tytułu niedopełnienia tego obowiązku może być ewentualna odmowa dokonania wpisu przez sąd rejestrowy.

Jeżeli w statucie stowarzyszenia znajduje się cel związany z obronnością, który nie został uzgodniony, a stowarzyszenie planuje dodać jeszcze inne cele z tego zakresu, skutkiem uzgodnienia nowych celów związanych z obronnością będzie konwalidacja braku uzgodnienia celów wcześniejszych – jeżeli pozostaną one w statucie – ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdzi (uzgodni)statut w całości, nie ograniczając się wyłącznie do nowych postanowień.

Jak powinien wyglądać cel dotyczący obronności?

Brak jest jakichkolwiek wskazań, jeżeli chodzi o sposób sformułowania celów podlegających uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Z art. 45 Prawa o stowarzyszeniach wynika, że chodzi o wszystkie cele związane z obronnością państwa. W związku z powyższym, cel zawarty w statucie może być sformułowany w sposób dowolny.

apl.r. Katarzyna Gałęzia