Gru 22

W jakich przypadkach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną?

W jakich przypadkach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną?

Na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z telekomunikacją przepisy prawa nakładają liczne obowiązki. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną jako sankcję za ich naruszenie. Art. 209 ustawy prawo telekomunikacyjne w 32 punktach szczegółowo wymienia te przypadki. W tym artykule przytoczymy najważniejsze z nich.

Sprawozdania i raporty dla Prezesa UKE

Ustawa prawo telekomunikacyjne nakłada na przedsiębiorców telekomunikacyjnych wymóg przedkładania Prezesowi UKE wielu sprawozdań, które różnią się zarówno pod względem formy, zakresu danych, jak i terminu złożenia.

Artykuł 7 ustawy prawo telekomunikacyjne przewiduje, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni corocznie przekazują Prezesowi UKE dane dotyczące rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Ponadto podmioty, których przychody z działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę 4 milionów złotych, muszą złożyć dodatkowo roczne sprawozdanie finansowe.

Inne przepisy prawa (np. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) wymagają, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni przekazywali Prezesowi UKE informacje m. in. o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu czy usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.

Należy pamiętać, że kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą prawo telekomunikacyjne lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych bądź nieprawdziwych lub też dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne albo nieprawdziwe podlega karze pieniężnej (art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa Państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Problematykę obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie obronności, bezpieczeństwa Państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego reguluje Dział VIII ustawy prawo telekomunikacyjne. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do zapewnienia właściwym służbom (m. in. organom państwa) dostępu do przekazów telekomunikacyjnych oraz do ich utrwalania. Operatorzy publicznych sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych muszą na własny koszt zatrzymywać i przechowywać dane dotyczące m. in. rozmówcy inicjującego połączenie, osoby do której kierowane jest połączenie wraz z określeniem daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, rodzaju połączenia czy lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Należy także podkreślić, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani posiadać aktualne i uzgodnione z Prezesem UKE plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Kto nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, podlega karze pieniężnej (art. 209 ust. 1 pkt 10 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych

Ustawa prawo telekomunikacyjne w art. 56 przewiduje, że umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności nazwę, adres i siedzibę dostawcy usług, zakres świadczonych przez niego usług, okres na jaki została zawarta umowa, proponowany pakiet taryfowy, czy okres rozliczeniowy. Ponadto przedsiębiorca musi wskazać abonentowi zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych. Niektóre z powyższych informacji można zawrzeć w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, który to regulamin dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany podać do publicznej wiadomości poprzez publikację na swojej stronie internetowej i dostarczać nieodpłatnie abonentowi wraz z umową.

Kto narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, podlega karze pieniężnej (art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo telekomunikacyjne).

r.pr. Arkadiusz Kosyl