Przedsiębiorca


Czy fundacja jest przedsiębiorcą?

Kim jest przedsiębiorca? Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna (osoba wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), osoba prawna (np. spółki handlowe, tj.: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółdzielnie), a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Czytaj więcej

Jakim ubezpieczeniom podlega umowa o wolontariacie?

Wiele  organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, w związku z czym zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi zawierania umów wolontariatu, konieczności opłacania ubezpieczeń z tego tytułu czy obowiązku pokrywania innych świadczeń. Zasadniczą większość tych kwestii reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.). Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenie zdrowotne Zgodnie.

Czytaj więcej

Świadczenie pracy w niedziele i swięta – nowelizacja kodeksu pracy

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 4 marca 2014, poszerzony został katalog przypadków, kiedy praca w niedzielę i święta jest dozwolona. Będzie to możliwe, jeżeli praca polega na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, a dla odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy. Praca ta musi być wykonywana.

Czytaj więcej