Przedsiębiorca


Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

W jakich wypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia? Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zobowiązania tych podmiotów nie jest tak szeroka, jak członków zarządu spółek prawa handlowego. Istnieją jednak sytuacje, gdzie mogą być oni pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za długi, będące długami zarządzanej przez nich organizacji pozarządowej. Chodzi tu o: zobowiązania podatkowe, w tym nierozliczone.

Czytaj więcej

Co, oprócz utraty zaufania i nieobecności w pracy, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę?

Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych Utrata zaufania i usprawiedliwiona długotrwała nieobecność w pracy są przyczynami wypowiedzenia umowy o pracę, na którą pracodawcy powołują się bardzo często. Do innych przyczyn należy niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, bez względu na to czy postępowanie pracownika jest zawinione czy też nie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2007.

Czytaj więcej

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Umowę o pracę pracodawca może wypowiedzieć z z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, która bardzo często ma związek z długotrwałą chorobą pracownika. Kwestią tą wielokrotnie zajmował się Sąd Najwyższy, a w wyroku z dnia 3 listopada 1997 r.  stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym środkiem rozwiązywania stosunku pracy oraz, że w nowych warunkach.

Czytaj więcej

Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.

Jedną z bardzo częstych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę leżących po stronie zakładu pracy jest likwidacja stanowiska. W tym miejscu należy wskazać, ze ustawodawca różnicuje sytuację pracownika i pracodawcy, w zależności od tego ile osób zatrudnia pracodawca. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników likwidacja stanowiska pracy musi stanowić wyłącza przyczynę wypowiedzenia. Zastosowanie znajdują wtedy.

Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak skutecznie rozstać się z pracownikiem ?

Czy można wypowiedzieć każdą umowę o pracę? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t.) każda ze stron stosunku pracy może wypowiedzieć umowę o pracę niezależnie od rodzaju zawartej umowy. Przed nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzoną dnia 25 czerwca 2015 r. Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Czytaj więcej