Przedsiębiorca


W jakich przypadkach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną?

W jakich przypadkach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną?

Na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z telekomunikacją przepisy prawa nakładają liczne obowiązki. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną jako sankcję za ich naruszenie. Art. 209 ustawy prawo telekomunikacyjne w 32 punktach szczegółowo wymienia te przypadki. W tym artykule przytoczymy najważniejsze z nich.

Czytaj więcej

Czym jest prokura?

Czym jest prokura?

Prokura jest szczególnym, bardzo szerokim rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Udziela go prokurentowi, czyli osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Zagadnienia prokury reguluje Kodek Cywilny, art. 109¹ – 109⁹ kc Kto może udzielić prokury? Tym, co odróżnia prokurę od zwykłego pełnomocnictwa jest to,.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

W jakich wypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia? Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zobowiązania tych podmiotów nie jest tak szeroka, jak członków zarządu spółek prawa handlowego. Istnieją jednak sytuacje, gdzie mogą być oni pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za długi, będące długami zarządzanej przez nich organizacji pozarządowej. Chodzi tu o: zobowiązania podatkowe, w tym nierozliczone.

Czytaj więcej

Co, oprócz utraty zaufania i nieobecności w pracy, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę?

Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych Utrata zaufania i usprawiedliwiona długotrwała nieobecność w pracy są przyczynami wypowiedzenia umowy o pracę, na którą pracodawcy powołują się bardzo często. Do innych przyczyn należy niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, bez względu na to czy postępowanie pracownika jest zawinione czy też nie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2007.

Czytaj więcej

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Umowę o pracę pracodawca może wypowiedzieć z z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, która bardzo często ma związek z długotrwałą chorobą pracownika. Kwestią tą wielokrotnie zajmował się Sąd Najwyższy, a w wyroku z dnia 3 listopada 1997 r.  stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym środkiem rozwiązywania stosunku pracy oraz, że w nowych warunkach.

Czytaj więcej