Przedsiębiorca


Statut OPP – część 3. Członkowie podmiotu, członkowie organu kontroli i organu nadzoru

Statut OPP – część 3. Członkowie podmiotu, członkowie organu kontroli i organu nadzoru

Statut OPP musi spełniać też pewne wymogi dotyczące członków organu kontroli i organu nadzoru. Muszą być oni niepowiązani ze sobą, ponieważ członkowie organu nadzoru mają uprawnienia kontrolne w stosunku do członków organu zarządzającego i na ich niezależność nie może wpływać fakt, że są czyjąś rodziną, czy pracownikami. Członkowie organów nie mogą być też karani (dotyczy to niektórych przestępstw – opisanych poniżej).

Istnieje jeszcze szczególny wymóg dotyczący stowarzyszeń, nie mogą one działać tylko i wyłącznie na rzecz swoich członków, a muszą na rzecz szerszej grupy osób.

Jak te wymogi przekładają się na zapisy statutowe?

Czytaj więcej

Jak napisać statut OPP? – część 2. Działalność OPP

Jak napisać statut OPP?  – część 2. Działalność OPP

W poprzednim artykule: Jak napisać statut OPP – część 1. Równe traktowanie, opisaliśmy wymóg wynikający z artykuł 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zakazuje traktowania członków organizacji ich osób bliskich inaczej osób w żaden sposób nie powiązanych z organizacją, czyli tzw. „osób trzecich”.

Art. 20 Ustawy wymienia także inne wymogi OPP. Nie mówi on wyraźnie, że wszystkie one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w statucie organizacji. Natomiast praktyka orzecznicza Sądów wskazuje, że większość z nich powinna się tam pojawić.

Czytaj więcej

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018?

Celem ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r., zmieniającej ustawę o KRS i niektóre inne ustawy i rewolucjonizującej sposób składania sprawozdań finansowych do KRS, jest upowszechnienie korzystania z systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. System ten od 2020 roku będzie w zasadzie jedynym sposobem na składanie jakichkolwiek wniosków do KRS, toteż spółki, stowarzyszenia i fundacje muszą powoli zacząć z niego korzystać.

Czytaj więcej

W jakich przypadkach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną?

W jakich przypadkach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną?

Na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z telekomunikacją przepisy prawa nakładają liczne obowiązki. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną jako sankcję za ich naruszenie. Art. 209 ustawy prawo telekomunikacyjne w 32 punktach szczegółowo wymienia te przypadki. W tym artykule przytoczymy najważniejsze z nich.

Czytaj więcej

Czym jest prokura?

Czym jest prokura?

Prokura jest szczególnym, bardzo szerokim rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Udziela go prokurentowi, czyli osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Zagadnienia prokury reguluje Kodek Cywilny, art. 109¹ – 109⁹ kc Kto może udzielić prokury? Tym, co odróżnia prokurę od zwykłego pełnomocnictwa jest to,.

Czytaj więcej