Fundacje, stowarzyszenia


Czy fundacja jest przedsiębiorcą?

Kim jest przedsiębiorca? Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna (osoba wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), osoba prawna (np. spółki handlowe, tj.: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółdzielnie), a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Czytaj więcej

Jakim ubezpieczeniom podlega umowa o wolontariacie?

Wiele  organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, w związku z czym zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi zawierania umów wolontariatu, konieczności opłacania ubezpieczeń z tego tytułu czy obowiązku pokrywania innych świadczeń. Zasadniczą większość tych kwestii reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.). Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenie zdrowotne Zgodnie.

Czytaj więcej

Nadzór nad stowarzyszeniami

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, które nie są stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, a więc nad zasadniczą większością stowarzyszeń, sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia (Art.8 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 2015, poz. 1393) Uprawnienia organu nadzoru – starosty Według nowego brzmienia art.25 ust.1 niniejszej Ustawy organ nadzorujący.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić zebranie założycielskie stowarzyszenia?

Gdzie uregulowana jest możliwość tworzenia stowarzyszeń? Zagadnienie tworzenia stowarzyszeń, obejmujące przeprowadzenie walnego zebrania założycielskiego, zostało uregulowane w artykułach od 9 do 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1393) Kto może tworzyć stowarzyszenia? Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje osobom fizycznym. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie przewiduje możliwości.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 roku została podpisana przez Prezydenta 26 października 2015 roku. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące stowarzyszeń rejestrowanych w KRS oraz stowarzyszeń zwykłych. Poniżej omówienie kilku z wprowadzanych zmian, dotyczących stowarzyszeń rejestrowanych. Liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia Nowelizacja wprowadza minimalną liczbę.

Czytaj więcej