Fundacje, stowarzyszenia


Czy wszystkie fundacje podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy wszystkie fundacje podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych?

Każda fundacja, tak jak inne podmioty prawa, podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarza dane osobowe dla realizacji celów statutowych bądź zarobkowych. Fundacja, która gromadzi dane swoich darczyńców, beneficjentów, pracowników, czy klientów, będzie przetwarzała dane osobowe nawet jeżeli ma w swojej bazie i przetwarza dane tylko jednej osoby. Czym.

Czytaj więcej

Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze?

Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze?

Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, która opiera się na kapitale przeznaczonym trwale na określony cel, a reguły dysponowania i zarządzania tym kapitałem określone są w jej statucie. Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze? Art. 3 ustawy o fundacjach określa, jakie składniki majątkowe mogą się na ten kapitał składać. Wylicza on przykładowo: pieniądze, papiery.

Czytaj więcej

Czy fundator może zmienić statut fundacji?

Czy fundator może zmienić statut fundacji?

Sama ustawa o fundacjach nie przyznaje fundatorom żadnego szczególnego uprawnienia, z którego mogłoby wynikać, że w określonych przypadkach posiadają oni kompetencje do ingerowania w zapisy statutu. Natomiast fundator ma prawo zapewnić sobie możliwość wpływania na powołaną przez siebie fundację, jeżeli przyznał sobie takie uprawnienia w statucie. A więc w statucie może znajdować się zapis, że.

Czytaj więcej

Kto przyjmuje a kto podpisuje statut stowarzyszenia?

Kto przyjmuje a kto podpisuje statut stowarzyszenia?

Jak przyjąć i jak zmienić statut stowarzyszenia i jakie dokumenty złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego, aby wpisał taką zmianę? Kto jest odpowiedzialny za złożenie wniosku do KRS i od którego momentu wpis zmiany staje się ważny – od momentu podjęcia uchwały czy zatwierdzenia tej zmiany przez KRS? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz TUTAJ.

Czytaj więcej