Fundacje, stowarzyszenia


Kto przyjmuje a kto podpisuje statut stowarzyszenia?

Kto przyjmuje a kto podpisuje statut stowarzyszenia?

Jak przyjąć i jak zmienić statut stowarzyszenia i jakie dokumenty złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego, aby wpisał taką zmianę? Kto jest odpowiedzialny za złożenie wniosku do KRS i od którego momentu wpis zmiany staje się ważny – od momentu podjęcia uchwały czy zatwierdzenia tej zmiany przez KRS? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz TUTAJ.

Czytaj więcej

Czy fundacja jest przedsiębiorcą?

Kim jest przedsiębiorca? Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna (osoba wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), osoba prawna (np. spółki handlowe, tj.: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółdzielnie), a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Czytaj więcej

Jakim ubezpieczeniom podlega umowa o wolontariacie?

Wiele  organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, w związku z czym zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi zawierania umów wolontariatu, konieczności opłacania ubezpieczeń z tego tytułu czy obowiązku pokrywania innych świadczeń. Zasadniczą większość tych kwestii reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.). Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenie zdrowotne Zgodnie.

Czytaj więcej

Nadzór nad stowarzyszeniami

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, które nie są stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, a więc nad zasadniczą większością stowarzyszeń, sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia (Art.8 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 2015, poz. 1393) Uprawnienia organu nadzoru – starosty Według nowego brzmienia art.25 ust.1 niniejszej Ustawy organ nadzorujący.

Czytaj więcej