Fundacje, stowarzyszenia


Statut OPP – część 3. Członkowie podmiotu, członkowie organu kontroli i organu nadzoru

Statut OPP – część 3. Członkowie podmiotu, członkowie organu kontroli i organu nadzoru

Statut OPP musi spełniać też pewne wymogi dotyczące członków organu kontroli i organu nadzoru. Muszą być oni niepowiązani ze sobą, ponieważ członkowie organu nadzoru mają uprawnienia kontrolne w stosunku do członków organu zarządzającego i na ich niezależność nie może wpływać fakt, że są czyjąś rodziną, czy pracownikami. Członkowie organów nie mogą być też karani (dotyczy to niektórych przestępstw – opisanych poniżej).

Istnieje jeszcze szczególny wymóg dotyczący stowarzyszeń, nie mogą one działać tylko i wyłącznie na rzecz swoich członków, a muszą na rzecz szerszej grupy osób.

Jak te wymogi przekładają się na zapisy statutowe?

Czytaj więcej

Jak napisać statut OPP? – część 2. Działalność OPP

Jak napisać statut OPP?  – część 2. Działalność OPP

W poprzednim artykule: Jak napisać statut OPP – część 1. Równe traktowanie, opisaliśmy wymóg wynikający z artykuł 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zakazuje traktowania członków organizacji ich osób bliskich inaczej osób w żaden sposób nie powiązanych z organizacją, czyli tzw. „osób trzecich”.

Art. 20 Ustawy wymienia także inne wymogi OPP. Nie mówi on wyraźnie, że wszystkie one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w statucie organizacji. Natomiast praktyka orzecznicza Sądów wskazuje, że większość z nich powinna się tam pojawić.

Czytaj więcej

Cele stowarzyszenia związane z obronnością. Procedura uzgodnienia z MON

Cele stowarzyszenia związane z obronnością. Procedura uzgodnienia z MON

Art. 45 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach mówi: osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności, odpowiednio, z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

W jakich wypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia? Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zobowiązania tych podmiotów nie jest tak szeroka, jak członków zarządu spółek prawa handlowego. Istnieją jednak sytuacje, gdzie mogą być oni pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za długi, będące długami zarządzanej przez nich organizacji pozarządowej. Chodzi tu o: zobowiązania podatkowe, w tym nierozliczone.

Czytaj więcej