Fundacje, stowarzyszenia


Jak wygląda procedura uzgodnienia z Ministerstwem Obrony Narodowej działalności stowarzyszenia bezpośrednio związanej z obronnością

Jak wygląda procedura uzgodnienia z Ministerstwem Obrony Narodowej działalności stowarzyszenia bezpośrednio związanej z obronnością

Art. 45 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach mówi: Osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności, odpowiednio, z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi. Procedura konsultacji z.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za nierozliczoną dotację

W jakich wypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia? Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zobowiązania tych podmiotów nie jest tak szeroka, jak członków zarządu spółek prawa handlowego. Istnieją jednak sytuacje, gdzie mogą być oni pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za długi, będące długami zarządzanej przez nich organizacji pozarządowej. Chodzi tu o: zobowiązania podatkowe, w tym nierozliczone.

Czytaj więcej

Czy wszystkie fundacje podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy wszystkie fundacje podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych?

Każda fundacja, tak jak inne podmioty prawa, podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarza dane osobowe dla realizacji celów statutowych bądź zarobkowych. Fundacja, która gromadzi dane swoich darczyńców, beneficjentów, pracowników, czy klientów, będzie przetwarzała dane osobowe nawet jeżeli ma w swojej bazie i przetwarza dane tylko jednej osoby. Czym.

Czytaj więcej

Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze?

Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze?

Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, która opiera się na kapitale przeznaczonym trwale na określony cel, a reguły dysponowania i zarządzania tym kapitałem określone są w jej statucie. Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze? Art. 3 ustawy o fundacjach określa, jakie składniki majątkowe mogą się na ten kapitał składać. Wylicza on przykładowo: pieniądze, papiery.

Czytaj więcej

Czy fundator może zmienić statut fundacji?

Czy fundator może zmienić statut fundacji?

Sama ustawa o fundacjach nie przyznaje fundatorom żadnego szczególnego uprawnienia, z którego mogłoby wynikać, że w określonych przypadkach posiadają oni kompetencje do ingerowania w zapisy statutu. Natomiast fundator ma prawo zapewnić sobie możliwość wpływania na powołaną przez siebie fundację, jeżeli przyznał sobie takie uprawnienia w statucie. A więc w statucie może znajdować się zapis, że.

Czytaj więcej