Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.

Jedną z bardzo częstych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę leżących po stronie zakładu pracy jest likwidacja stanowiska. W tym miejscu należy wskazać, ze ustawodawca różnicuje sytuację pracownika i pracodawcy, w zależności od tego ile osób zatrudnia pracodawca. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników likwidacja stanowiska pracy musi stanowić wyłącza przyczynę wypowiedzenia. Zastosowanie znajdują wtedy.

Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak skutecznie rozstać się z pracownikiem ?

Czy można wypowiedzieć każdą umowę o pracę? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t.) każda ze stron stosunku pracy może wypowiedzieć umowę o pracę niezależnie od rodzaju zawartej umowy. Przed nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzoną dnia 25 czerwca 2015 r. Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Czytaj więcej

Czy fundacja jest przedsiębiorcą?

Kim jest przedsiębiorca? Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna (osoba wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), osoba prawna (np. spółki handlowe, tj.: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółdzielnie), a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Czytaj więcej

Jakim ubezpieczeniom podlega umowa o wolontariacie?

Wiele  organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, w związku z czym zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi zawierania umów wolontariatu, konieczności opłacania ubezpieczeń z tego tytułu czy obowiązku pokrywania innych świadczeń. Zasadniczą większość tych kwestii reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.). Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenie zdrowotne Zgodnie.

Czytaj więcej

Nadzór nad stowarzyszeniami

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, które nie są stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, a więc nad zasadniczą większością stowarzyszeń, sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia (Art.8 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 2015, poz. 1393) Uprawnienia organu nadzoru – starosty Według nowego brzmienia art.25 ust.1 niniejszej Ustawy organ nadzorujący.

Czytaj więcej
nowsze starsze 1 2 4 5 6 7