Nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym

Nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym

Kodeks prawa kanonicznego nie przewiduje orzeczenia przez sąd biskupi „rozwodu kościelnego”. Sąd, do którego wpłynął by taki wniosek (o rozwiązanie małżeństwa kanonicznego przez „rozwód kościelny”) nie mógłby wydać wyroku w powyższym zakresie.

Małżeństwo zawarte w kościele katolickim jest sakramentem, które zgodnie z nauką Kościoła jest nierozwiązywalne. Oznacza to, że ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne trwa aż do śmierci jednego ze współmałżonków.

Przeszkody małżeńskie są to pewne obiektywne okoliczności, które wykluczają ważne zawarcie małżeństwa, Kodeks prawa kanonicznego wymienia ich 12.

Czytaj więcej

Statut OPP – część 3. Członkowie podmiotu, członkowie organu kontroli i organu nadzoru

Statut OPP – część 3. Członkowie podmiotu, członkowie organu kontroli i organu nadzoru

Statut OPP musi spełniać też pewne wymogi dotyczące członków organu kontroli i organu nadzoru. Muszą być oni niepowiązani ze sobą, ponieważ członkowie organu nadzoru mają uprawnienia kontrolne w stosunku do członków organu zarządzającego i na ich niezależność nie może wpływać fakt, że są czyjąś rodziną, czy pracownikami. Członkowie organów nie mogą być też karani (dotyczy to niektórych przestępstw – opisanych poniżej).

Istnieje jeszcze szczególny wymóg dotyczący stowarzyszeń, nie mogą one działać tylko i wyłącznie na rzecz swoich członków, a muszą na rzecz szerszej grupy osób.

Jak te wymogi przekładają się na zapisy statutowe?

Czytaj więcej

Jak napisać statut OPP? – część 2. Działalność OPP

Jak napisać statut OPP?  – część 2. Działalność OPP

W poprzednim artykule: Jak napisać statut OPP – część 1. Równe traktowanie, opisaliśmy wymóg wynikający z artykuł 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zakazuje traktowania członków organizacji ich osób bliskich inaczej osób w żaden sposób nie powiązanych z organizacją, czyli tzw. „osób trzecich”.

Art. 20 Ustawy wymienia także inne wymogi OPP. Nie mówi on wyraźnie, że wszystkie one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w statucie organizacji. Natomiast praktyka orzecznicza Sądów wskazuje, że większość z nich powinna się tam pojawić.

Czytaj więcej

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018?

Celem ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r., zmieniającej ustawę o KRS i niektóre inne ustawy i rewolucjonizującej sposób składania sprawozdań finansowych do KRS, jest upowszechnienie korzystania z systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. System ten od 2020 roku będzie w zasadzie jedynym sposobem na składanie jakichkolwiek wniosków do KRS, toteż spółki, stowarzyszenia i fundacje muszą powoli zacząć z niego korzystać.

Czytaj więcej
nowsze starsze 1 2 6 7